Regulamin Konkursu

Pomocny Obywatel / Pomocna Rodzina/ Pomocny Wolontariusz
/ Pomocny Wykonawca / Pomocna Instytucja

 

Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady uczestnictwa i przyznawania wyróżnień: „Pomocny Obywatel / Pomocna Rodzina/ Pomocny Wolontariusz / Pomocny Wykonawca / Pomocna Instytucja” oraz sposób powoływania i działania Kapituły przyznającej te wyróżnienia. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Jeden Drugiemu z siedzibą Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt, KRS: 0000350820 - przy współpracy z Portalem KtoPomoże.pl.

§ I. Cel Konkursu

Celem Konkursu  jest promowanie postaw otwartości na świadczenie usług na rzecz osób w bardzo trudnej sytuacji materialnej w postaci pomocy tym osobom, przez wykonanie usługi bez zysku, lub umożliwienie im nabycia umiejętności i doświadczenia w zakresie świadczenia usług, oraz otwartości na wspieranie takiej działalności pomocowej w świadczeniu usług wśród osób indywidualnych oraz instytucji świadczących usługi na rzecz społeczeństwa. Konkurs ma na celu integrację i promocję środowiska Usługodawców, którzy świadcząc usługi jednocześnie pomagają osobom najbardziej potrzebującym.

§ II. Wyróżnienia

1 .W ramach Konkursu  przyznawane są wyróżnienia ustanowione przez Zarząd Fundacji Jeden Drugiemu  (zwanej dalej „Fundacją”).

2. Wyróżnienia mogą być nadawane osobom indywidualnym oraz instytucjom, realizującym cel Konkursu zgodnie z Regulaminem - w ramach jednej z pięciu kategorii:

 

 • Certyfikat „Pomocny Obywatel” - przyznawany  osobom indywidualnym wspierającym potrzebujących pomocy,
   
 • Certyfikat „Pomocna rodzina” -  przyznawany rodzinom, otwartym na osoby potrzebujące pomocy,
   
 • Certyfikat „Pomocny Wolontariusz” - przyznawany  osobom indywidualnym, które osobiście udzielają pomocy osobom potrzebującym,
   
 • Certyfikat „Pomocny Wykonawca” - przyznawany   wykonawcom usług na rzecz osób potrzebujących pomocy,
   
 • Certyfikat „Pomocna Instytucja” - przyznawany  instytucjom i organizacjom świadczącym usługi i zadania publiczne na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 

§ III. Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja działająca na terenie całego kraju, która zgłosi swój udział w programie „Pomoc Wzajemna” prowadzonym przez Fundację oraz KtoPomoże.pl lub swoje bezpośrednie wsparcie dla tego programu oraz zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Fundacji: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html.
 2. Zgłoszenie do udziału w konkursie wymaga rejestracji profilu kandydata w portalu KtoPomoze.pl oraz wypełnienie online formularza zgłoszenia udziału w Konkursie dostępnego po zalogowaniu na stronie https://www.ktopomoze.pl/pomoc-wzajemna.

§ IV. Kryteria oceny

Przyznanie Certyfikatów: Pomocny Obywatel / Pomocna Rodzina/ Pomocny Wolontariusz / Pomocny Wykonawca / Pomocna Instytucja odbywa się na podstawie oceny merytorycznej rezultatów działań kandydatów w ramach programu „Pomoc Wzajemna” lub obejmujących wsparcie tego programu. Podstawowymi kryteriami oceny są m.in. liczba wyświadczonych przez kandydata usług bez zysku, liczba osób, którym kandydat umożliwił nabycie umiejętności i doświadczenia w zakresie świadczenia usług, oraz ocena ewentualnego wsparcia finansowego dla programu „Pomoc Wzajemna”, przekazanego przez kandydata jako darowizna na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację (wsparcie finansowe i jest przeznaczane w całości na realizację programu „Pomoc Wzajemna” i może być odliczone od podstawy opodatkowania na postawie odrębnych przepisów). Terminy przeprowadzania edycji Konkursu oraz szczegółowe kryteria oceny na każdą edycję Konkursu ustala Kapituła i publikuje na stronie internetowej Fundacji: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html w formie komunikatu.

§ V. Tryb prowadzenia Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest przez Kapitułę, którą powołuje jako Przewodniczący Kapituły -  Prezes Zarządu Fundacji Jeden Drugiemu. W skład Kapituły wchodzi 3-7 osób w tym Redaktor Naczelny KtoPomoże.pl oraz zaproszeni przedstawiciele spośród Patronów programu Pomoc Wzajemna oraz laureatów poprzednich edycji Konkursu.
 2. Konkurs jest prowadzony cyklicznie w formie ogłaszania kolejnych edycji, których termin określa Kapituła.
 3. Kapituła przyznaje wyróżnienia w poszczególnych kategoriach Pomocny Obywatel / Pomocna Rodzina/ Pomocny Wolontariusz / Pomocny Wykonawca / Pomocna Instytucja decyzją w formie uchwały podejmowanej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

§ VI. Uprawnienia Laureatów Konkursu

 1. Laureaci Konkursu otrzymują Certyfikat z przyznanym wyróżnieniem wg właściwej kategorii: Pomocny Obywatel / Pomocna Rodzina/ Pomocny Wolontariusz / Pomocny Wykonawca / Pomocna Instytucja
 2. Laureaci Konkursu otrzymują prawo do wykorzystywania logo i znaku przyznanego Certyfikatu, w swojej działalności promocyjnej (m.in. na stronie  internetowej, papierze firmowym, dokumentach).
 3. Laureaci Konkursu lub ich usługi będą przez okres 12 miesięcy promowane w Portalu KtoPomoże.pl przez:  
  a) dodatkowym oznakowaniem logo przyznanego Certyfikatu ofert lub zleceń usług Laureata
  b) umieszczaniem obok nazwy i logo w profilu Laureata właściwej dla otrzymanego wyróżnienia informacji „Laureat Konkursu: Pomocny Obywatel / Pomocna Rodzina/ Pomocny Wolontariusz / Pomocny Wykonawca / Pomocna Instytucja”.
 4. Wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali Laureatami otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów.
 5. Organizatorzy  mogą ustanowić dodatkowe nagrody specjalne.

§ VII. Ustalenia końcowe

1. Podstawą do kwalifikacji uczestników Konkursu do rozpatrywania ich kandydatury do wyróżnienia w ramach właściwej kategorii Pomocny Obywatel / Pomocna Rodzina/ Pomocny Wolontariusz / Pomocny Wykonawca / Pomocna Instytucja  jest:

a)      Niniejszy Regulamin Konkursu

b)      Wypełniony poprawnie i przesłany online formularz Zgłoszenia

c)      Protokół z oceny merytorycznej działań kandydatów (uwzględniane są działania Kandydata zarejestrowane w portalu KtoPomoze.pl oraz darowizny na cel „Pomoc Wzajemna” dokonane na rachunek bankowy Nr: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284, Fundacja Jeden Drugiemu, Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt)

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udostępnienia na prośbę Organizatora Konkursu dokumentów potwierdzających dane zawarte w Formularzu Zgłoszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia łamania przez Uczestnika przepisów prawa lub Regulaminu, w takim przypadku nie jest zwracana jest dokonana przez uczestnika opłata rejestracyjna.
4. Czynności konkursowe prowadzone są w Biurze Fundacji Jeden Drugiemu w Warszawie, przy Al.  Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Publikacja informacji o zmianach regulaminu jest dostępna w na stronie www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html

6. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Programu ma prawo w terminie 14 dni od opublikowania zmian Regulaminu, odstąpić od uczestnictwa w Programie przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego listem poleconym na adres, o którym mowa w ust 4. Wyżej.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Konkursu wywiera skutek po 30 dniach od jego doręczenia.

8. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust.6  w terminie 14 dni od dnia publikacji zmiany Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika zmienionego Regulaminu.

9. Czas trwania Konkursu jest nieoznaczony.

10. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć Konkurs.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.10.2014 r.


Zgłoszenie udziału w konkursie >>