Regulamin Konkursu Pomocna Firma

Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady uczestnictwa i przyznawania wyróżnień: „Pomocna Firma” oraz sposób powoływania i działania Kapituły przyznającej te wyróżnienia. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Jeden Drugiemu z siedzibą Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt, KRS: 0000350820 - przy współpracy z Portalem KtoPomoże.pl.

§ I. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie postaw otwartości na świadczenie usług na rzecz osób w bardzo trudnej sytuacji materialnej w postaci pomocy tym osobom, przez wykonanie usługi bez zysku, lub umożliwienie im nabycia umiejętności i doświadczenia w zakresie świadczenia usług, oraz otwartości na wspieranie takiej działalności pomocowej w świadczeniu usług wśród firm świadczących usługi na rzecz społeczeństwa. Konkurs ma na celu integrację i promocję środowiska Usługodawców, którzy świadcząc usługi jednocześnie pomagają osobom najbardziej potrzebującym.

§ II. Wyróżnienia

1 .W ramach Konkursu przyznawane są wyróżnienia ustanowione przez Zarząd Fundacji Jeden Drugiemu (zwanej dalej „Fundacją”).

2. Wyróżnienia są nadawane firmom realizującym cel Konkursu zgodnie z Regulaminem - w

Postaci Certyfikatu „Pomocna Firma”. Certyfikat przyznawany jest firmom świadczącym usługi osobom potrzebującym pomocy (lub wspierającym takie osoby).

§ III. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być firma działająca na terenie kraju, która zgłosi: swój udział w programie „Pomoc Wzajemna” prowadzonym przez Fundację oraz KtoPomoże.pl lub swoje bezpośrednie wsparcie dla tego programu oraz zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Fundacji: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html.

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie wymaga rejestracji profilu kandydata w portalu KtoPomoze.pl oraz wypełnienie online formularza zgłoszenia udziału w Konkursie dostępnego po zalogowaniu na stronie https://www.ktopomoze.pl/konkurs.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w portalu KtoPomoże.pl wysokości 100 zł netto, w wyniku której Uczestnik otrzymuje 100 kredytów do wykorzystania na usługi portalu KtoPomoże.pl.

 

§ IV. Kryteria oceny

Przyznanie Certyfikatu Pomocna Firma odbywa się na podstawie oceny merytorycznej rezultatów działań kandydatów w ramach programu „Pomoc Wzajemna” lub obejmujących wsparcie tego programu. Podstawowymi kryteriami oceny są: liczba wyświadczonych przez kandydata usług bez zysku; liczba osób, którym kandydat umożliwił nabycie umiejętności i doświadczenia w zakresie świadczenia usług; ocena ewentualnego wsparcia finansowego dla programu „Pomoc Wzajemna”, przekazanego przez kandydata jako darowizna na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację (wsparcie finansowe i jest przeznaczane w całości na realizację programu „Pomoc Wzajemna” i może być odliczone od podstawy opodatkowania na postawie odrębnych przepisów). Terminy przeprowadzania edycji Konkursu oraz szczegółowe kryteria oceny na każdą edycję Konkursu ustala Kapituła i publikuje na stronie internetowej Fundacji: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html w formie komunikatu.

§ V. Tryb prowadzenia Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest przez Kapitułę, którą powołuje jako Przewodniczący Kapituły - Prezes Zarządu Fundacji Jeden Drugiemu. W skład Kapituły wchodzi 3-5 osób w tym Redaktor Naczelny KtoPomoże.pl oraz zaproszeni przedstawiciele spośród Patronów programu Pomoc Wzajemna oraz laureatów poprzednich edycji Konkursu.

2. Konkurs jest prowadzony cyklicznie w formie ogłaszania kolejnych edycji, których termin określa Kapituła.

3. Kapituła przyznaje wyróżnienia w kategorii Pomocna Firma decyzją w formie uchwały podejmowanej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

 

§ VI. Uprawnienia Laureatów Konkursu

1. Laureaci Konkursu otrzymują Certyfikat z przyznanym wyróżnieniem w kategorii: Pomocna Firma

2. Laureaci Konkursu otrzymują prawo do wykorzystywania logo i znaku przyznanego Certyfikatu, w swojej działalności promocyjnej (m.in. na stronie internetowej, papierze firmowym, dokumentach).

3. Laureaci Konkursu lub ich usługi będą przez okres 12 miesięcy promowane w Portalu KtoPomoże.pl przez: a) dodatkowym oznakowaniem logo przyznanego Certyfikatu ofert lub zleceń usług świadczonych przez Laureata b) umieszczaniem obok nazwy i logo w profilu Laureata właściwej dla otrzymanego wyróżnienia informacji „Laureat Konkursu Pomocna Firma”.

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali Laureatami otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów.

5. Organizatorzy mogą ustanowić dodatkowe nagrody specjalne.

 

§ VII. Ustalenia końcowe

1. Podstawą do kwalifikacji uczestników Konkursu do rozpatrywania ich kandydatury do wyróżnienia w ramach właściwej kategorii Pomocna Firma jest:

a) Niniejszy Regulamin Konkursu
b) Wypełniony poprawnie i przesłany online formularz Zgłoszenia
c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
d) Protokół z oceny merytorycznej działań kandydatów (uwzględniane są działania Kandydata zarejestrowane w portalu KtoPomoze.pl oraz darowizny na cel „Pomoc Wzajemna” dokonane na rachunek bankowy Nr: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284, Fundacja Jeden Drugiemu, Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt)

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udostępnienia na prośbę Organizatora Konkursu dokumentów potwierdzających dane zawarte w Formularzu Zgłoszenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia łamania przez Uczestnika przepisów prawa lub Regulaminu, w takim przypadku nie jest zwracana jest dokonana przez uczestnika opłata rejestracyjna.

4. Czynności konkursowe prowadzone są w Biurze Fundacji Jeden Drugiemu w Warszawie, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Publikacja informacji o zmianach regulaminu jest dostępna w na stronie www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html

6. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Programu ma prawo w terminie 14 dni od opublikowania zmian Regulaminu, odstąpić od uczestnictwa w Programie przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego listem poleconym na adres, o którym mowa w ust 4. Wyżej.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Konkursu wywiera skutek po 30 dniach od jego doręczenia.

8. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust.6 w terminie 14 dni od dnia publikacji zmiany Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika zmienionego Regulaminu.

9. Czas trwania Konkursu jest nieoznaczony.

10. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć Konkurs.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.10.2014 r.