REGULAMIN SERWISU KTOPOMOŻE.PL

(dotyczący realizacji usług: „POMÓŻ PRACUJ WYPOŻYCZ” oraz „MATERIAŁ NA ŻĄDANIE”)

ważny od dnia 25.05.2018

 

§ 1

DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Agent rozliczeniowy - PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza;
 2. Akceptacja realizacji – ostateczna decyzja Użytkownika  skutkująca zawarciem Umowy na warunkach określonych w Zleceniu lub Ofercie tego Użytkownika, z innym Użytkownikiem wyszukanym przez Serwis w procesie Dopasowywania;
 3. Cennik - cennik usług świadczonych przez Serwis KTOPOMOŻE.PL dostępny pod adresem internetowym Cennik;
 4. Dopasowywanie – proces polegający na wyszukiwaniu i kojarzeniu Ofert, których zakres i warunki są zgodne z wymaganiami określonymi w Zapytaniu lub Zleceniu efekcie którego Użytkownicy przyjmują rolę Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy. Wyniki dopasowywania mogą być wyświetlone Użytkownikowi w formie porównania Ofert albo użyte w procesie Transakcji do skontaktowania ze Zleceniobiorcą w celu potwierdzenia gotowości podjęcia realizacji Zlecenia i zawarcia Umowy;
 5. Facebook – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.facebook.com;
 6. Organizacja - Organizacja pozarządowa, o której mowa w w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), mająca status Użytkownika.
 7. Konto – ewidencja informacji o Użytkowniku Serwisu w tym również Organizacji, który jest identyfikowany pod unikalną nazwą (identyfikatorem), będąca zbiorem danych, w którym gromadzone są jego dane identyfikacyjne oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto umożliwia korzystanie z funkcjonalności przeznaczonych dla Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy;
 8. Kredyt – jednostka rozliczeniowa o wartości określonej w Cenniku używana w Rozliczeniu pomiędzy Operatorem a Użytkownikami;
 9. Materiał – prawo własności rzeczy ruchomej, dzieło lub utwór w rozumieniu ustawy Prawo własności intelektualnej, będący przedmiotem świadczenia Zleceniobiorcy. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mowa jest o przekazaniu Materiału, należy przez to rozumieć dostarczenie przez Zleceniobiorcę, w sposób, miejscu i w terminie ustalonym przez Strony do Zleceniobiorcy Materiału;
 10. Oferta – zamieszczana w Serwisie KTOPOMOŻE.PL, pochodząca od Zleceniobiorcy stanowcza propozycja zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Usługa lub czynność prawna dotycząca przekazania Materiału;
 11. Operator, Administrator – U.C.M. Sp. z o.o. z siedzibą 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 139/143, Lok. 23, NIP: 9512354208, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000413276, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000 złotych, w całości opłaconym - Administrator danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych;
 12. Pomoc Wzajemna – program aktywizacji osób bezrobotnych, który zakłada oferowanie przez Organizację (oraz inne organizacje które przystąpią do projektu) świadczenia określonych usług, w realizacji, których będą brały udział osoby borykające się z problemem braku pracy
 13. Profil Zleceniobiorcy –dedykowana strona internetowa będącą wizytówką Zleceniobiorcy, która jest związana ze wszystkimi Usługami oraz Materiałami, jakie świadczy, oferuje lub udostępnia dany Zleceniobiorca;
 14. Profil Zleceniodawcy–dedykowana strona internetowa będącą wizytówką Zleceniodawcy, która jest związana ze wszystkimi Zleceniami,i transakcjami jakie zrealizował dany Zleceniodawca;
 15. Projekt Umowy – projekt Umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą wygenerowany za pośrednictwem Serwisu w procesie Transakcji, który na podstawie danych zawartych w Zleceniu i Ofercie, określa istotne warunki Umowy;
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację;
 17. Rozliczenie – proces rozliczenia pomiędzy:
  Operatorem a Użytkownikiem z tytułu świadczonych przez Serwis usług lub pomiędzy Użytkownikami, z tytułu zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów lub z tytułu Wadium, realizowany w formie płatności poza Serwisem lub za pośrednictwem Serwisu (lub dodatkowo przy rozliczeniu pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w formie transferu Kredytów);
 18. Serwis KTOPOMOŻE.PL, Serwis – serwis komunikacyjno-transakcyjny, dostępny pod adresem internetowym www.ktopomoze.pl oraz poprzez dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne, prowadzony przez Operatora, będący forum wymiany informacji oraz ofert wprowadzanych przez Zleceniodawców oraz Zleceniobiorców oraz platformą umożliwiającą dokonanie Transakcji – w tym zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikami, poprzez pośredniczenie w ustaleniu warunków oraz istotnych postanowień umowy, a także pośredniczenie w innych czynnościach mających na celu zawarcie umowy, w tym umożliwienie przekazania między Użytkownikami świadczeń pieniężnych. Serwis Ktopomoze.pl nie jest instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku, a jedynie pośrednikiem przy zawarciu i wykonaniu umowy;
 19. Strony - Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca, którzy zawarli Umowę lub zmierzają do zawarcia Umowy w procesie Transakcji;
 20. Strony Umowy - Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca, którzy zawarli Umowę. Uczestnik PPW (Programu Pomocy Wzajemnej)  nie może być Stroną, jeśli wykonuje czynności w ramach Umowy zawartej przez Organizację.
 21. Transakcja –ogół czynności podejmowanych przez Strony włącznie od chwili dopasowania Zlecenia i Oferty włącznie do chwili ostatecznego rozliczenia świadczeń Stron obejmujący w szczególności:dopasowanie Zlecenia Zleceniodawcy do Ofert Zleceniobiorców, wybór i kontakt  Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą, zawarcie Umowy oraz Rozliczenie pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.
 22. Uczestnik PPW – Uczestnik Programu Pomocy Wzajemnej za pośrednictwem wybranej Organizacji w ramach porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych.
 23. Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą wskutek wzajemnej wymiany danych cyfrowych o takiej samej treści, w postaci formularza w formie elektronicznej w procesie Transakcji;
 24. Umowa Depozytu, Depozyt – umowa depozytu nieprawidłowego określona w art. 845 ustawy kodeksu cywilny, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, na podstawie, której Użytkownik na własne ryzyko powierza Operatorowi na przechowanie określone środki pieniężne, przy czym Użytkownik jest uprawniony do zażądania zwrotu powierzonych środków pieniężnych w określonym terminie, a jednocześnie Operator może rozporządzać środkami pieniężnymi powierzonymi mu na przechowanie;
 25. Umowa przekazu - umowa przekazu określona w art. 921 Kodeksu Cywilnego, (zawierana w celu umożliwienia korzystania przez Użytkownika z określonych usług m.in. usługi Wadium) na podstawie której Użytkownik udziela Operatorowi polecenia, aby w określonym wypadku, na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Regulaminie, Operator zwolnił Użytkownika z zaciągniętego w Umowie zobowiązania wobec Użytkownika będącego drugą stroną Umowy (zapłaty należności lub zapłaty kary umownej), przez wypłacenie temu Użytkownikowi określonej w Umowie kwoty.Jednocześnie Operator jest uprawniony do potrącenia tej kwoty z kwoty przekazanej przez Użytkownika udzielającego polecenia przekazu Operatorowi w Umowie Depozytu;
 26. Usługa – usługa, która ma być przedmiotem świadczenia Zleceniobiorcy, na rzecz Zleceniodawcy, w sposób i na warunkach opisanych w Umowie. Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu mowa jest o świadczeniu Usługi, należy przez to rozumieć, wykonanie przez Zleceniobiorcę usługi lub przeniesienie prawa, określonego w Umowie na warunkach tam ustalonych przez Strony;
 27. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub jako podmiot uprawniony do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,korzystająca z Serwisu, w tym również Organizacja, a także zarejestrowani przez Organizację Uczestnicy PPW.;
 28. Wadium – usługa pomocnicza, realizowana poprzez ustanowienie Depozytu i umożliwiająca  rozliczenie, na podstawie Umowy przekazu,środków z Depozytu do zapłaty kary umownej za pośrednictwem Operatora w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Umowy zgodnie z jej warunkami;
 29. Zapytanie – realizowane w Serwisie, zapytanie pochodzące od Użytkownika, który dokonał rejestracji lub podał imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail, dotyczące warunków zawarcia Umowy wykonania Usługi lub udostępnienia Materiału.
 30. Zleceniobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Operatorem w zakresie obsługi Zleceń przekazywanych za pośrednictwem Serwisu, będąca Użytkownikiem Serwisu, dla którego w wyniku rejestracji utworzony został Profil Zleceniobiorcy.
 31. Zleceniodawca –Użytkownik Serwisu, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji lub zalogowania się do Serwisu.
 32. Zlecenie – zamieszczana w Serwisie, pochodząca od Zleceniodawcy propozycja dotycząca zawarcia Umowy wykonania Usługi lub dostarczenia Materiału. 

§ 2

KORZYSTANIE Z SERWISU

  

 1. Głównym celem działania Serwisu KTOPOMOŻE.PL jest:

  • umożliwienie Użytkownikom potrzebującym skorzystać z określonych Usług lub z określonych Materiałów realizacji ich potrzeb przez wyszukanie Użytkowników świadczących odpowiednie Usługi lub udostępniających odpowiednie Materiały i umożliwieniu dokonania Transakcji pomiędzy tymi Użytkownikami oraz
  • umożliwienie Użytkownikom świadczącym określone Usługi lub udostępniającym określone  Materiały realizacji ich przedmiotu działania przez dostarczanie Zleceń Użytkowników potrzebujących skorzystać z określonych Usług lub z określonych Materiałów i umożliwieniu dokonania Transakcji pomiędzy tymi Użytkownikami.;
  • umożliwienie Organizacjom aktywizacji Uczestników PPW poprzez świadczenie usług na rzecz innych Użytkowników pod tytułem danym (bez wynagrodzenia) lub za opłatą przeznaczoną na działalność statutową Organizacji w ramach programu „Pomoc Wzajemna”
   
 2. Dodatkowym celem działania serwisu jest umożliwienie Użytkownikom pozyskania informacji w zakresie możliwości realizacji ich potrzeb związanych z zapotrzebowaniem na określone Usługi lub Materiały, oferowaniem określonych Usług lub Materiałów, przez przeglądanie zawartości Serwisu.  
   
 3. Korzystanie z Serwisu niezgodne z celami określonymi w pkt. 2.1 i 2.2 a w szczególności prowadzenie działań, które mogą utrudniać realizację tych celów lub utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, lub w inny sposób negatywnie wpływać na pracę Serwisu jest zabronione i może być podstawą do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika podejmującego takie działania. W szczególności założenie Organizacji w złej wierze i wykonywanie Umowy w złej wierze jako Organizacja jest podstawą do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika - Organizacji.
   
 4. Warunki korzystania z Serwisu oraz w zakresie realizacji Transakcji pomiędzy Zleceniodawcami i Zleceniobiorcami za pośrednictwem Serwisu oraz w zakresie prowadzenia przez Operatora dla Użytkowników ich Kont i Profili określa Regulamin.Do korzystania z Serwisu wymagane jest: posiadanie dostępu do komputera lub Urządzenia umożliwiającego korzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych, włączenie obsługi plików typu cookies oraz javascript oraz dostęp do sieci Internet.
   
 5. Użytkownikami mogą być wyłącznie:

  • osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do zawierania Umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie w imieniu własnym, a także
  • osoby fizyczne, posiadające uprawnienie do samodzielnego reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w jej imieniu i na jej rachunek;
  • Organizacje w ramach projektu Pomoc Wzajemna, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
   
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z postanowieniami Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu KTOPOMOŻE.PL. Utworzenie Konta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA I PROFILU

 

 1. Zakres usług dostępnych w Serwisie KTOPOMOŻE.PL jest zależny od zweryfikowanego poziomu wiarygodności Użytkownika:

  • Użytkownik niezalogowany (brak identyfikacji) może przeglądać wszystkie treści i niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie;
  • Użytkownik zalogowany (zarejestrowanie w Serwisie) może dodatkowo korzystać z części funkcjonalności np. realizować Zapytania;
  • Użytkownik zalogowany posiadający uzupełnione dane Konta użytkownika może dodatkowo korzystać z kolejnych funkcjonalności np. przesyłać Zlecenia i zawierać Transakcje;
  • Użytkownik zalogowany posiadający zweryfikowane dane Konta użytkownika(w wyniku weryfikacji danych za pomocą przelewu ze swojego rachunku na swój Depozyt w serwisie(tj. aktywowany Profil Zleceniobiorcy/Zleceniodawcy) może korzystać z pełnej funkcjonalności w tym np. składać Oferty oraz otrzymywać Zlecenia innych Użytkowników.
  • Organizacja, po zweryfikowaniu formalnym, może być jedynie Użytkownikiem z pkt c lub d. Przed weryfikacją Organizacji nie jest możliwe zawieranie przez nią Umów w ramach Serwisu.
   
 2. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić formularz zawierający kontaktowy adres e-mail oraz hasło oraz potwierdzić dane przez kliknięcie w link aktywacyjny (który zostanie przesłany w wiadomości e-mail na podany adres e-mail) lub zalogować się do Serwisu przez serwis Facebook(wykorzystując mechanizm logowania do tego serwisu) podając login i hasło przypisane do konta w serwisie Facebook.
   
 3. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz utworzenia Konta zawierający dane Konta Użytkownika, dostępny podczas rejestracji lub po zalogowaniu w Serwisie, w zakładce „Moje dane”. Aby aktywować Profil Zleceniobiorcy należy wybrać opcję „aktywacja Profilu Zleceniobiorcy”dostępną podczas rejestracji lub podczas edycji danych Konta Użytkownika oraz wypełnić wymagane parametry, a w określonych przypadkach dokonać zapłaty z tytułu zakupu Kredytów lub wpłaty Wadium (dowolna kwota, zwrotna na każde żądanie Użytkownika poza czasem realizacji Transakcji, stanowiąca sumę gwarancyjną w przypadku braku lub nieprawidłowej realizacji  i  realizacji zobowiązań Użytkownika zawartej Umowy).
   
 4. Otrzymanie wiadomości e-mail Operatora, o której mowa w pkt. 2. równoznaczne jest z potwierdzeniem zarejestrowania w Serwisie. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z utworzeniem Konta. Utworzenie Konta, jak również zarejestrowanie do Serwisu lub zalogowanie do Serwisu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych z Operatorem na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa jest zawierana na czas nie oznaczony.
   
 5. Dostęp do Konta w celu korzystania z Usług Użytkownik uzyskuje po: podaniu identyfikatora (tj. adresu e-mail) oraz odpowiadającego mu prawidłowego hasła do Serwisu pod adresem internetowym http://www.ktopomoże.pl lub przez połączenie skonfigurowane w aplikacji mobilnej KTOPOMOŻE.PL zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu z którego używa Użytkownik do korzystania z Serwisu, zapoznaniu się z treścią Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi, wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi i wyrażenia powyższych zgód poprzez kliknięcie przycisku „Aktywacja”. Ostateczne aktywowanie Usługi odbywa się poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego zamieszczonego w otrzymanej na podany adres e-mail wiadomości.
  .
   
 6. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości automatycznie generowane przez Serwis zawierające informacje związane z realizowanymi w Serwisie przez Użytkownika działaniami lub o ofercie Serwisu. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających określone treści marketingowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości, poza komunikatami stanowiącymi realizację Usług, przez wysłanie na adres admin @ ktopomoze.pl wiadomości email odwołującej zgodę na przekazywanie treści marketingowych.
   
 7. Użytkownik w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 4 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma listem poleconym za pośrednictwem operatora publicznego przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli skorzystał już z usług Serwisu, w szczególności zawarł z innym Użytkownikiem Umowę.W każdym czasie poza realizacją Transakcji Użytkownik może usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem. Aby odstąpić od Umowy (usunąć Konto) należy wysłać na adres „admin @ ktopomoze.pl” wiadomość e-mail z oświadczeniem o rezygnacji z korzystania z Usług i poleceniem usunięcia konta użytkownika o wskazanym adresie e-mail.
   
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Operator może usunąć jego Konto bądź zablokować dostęp do Serwisu, rozwiązując jednocześnie z Użytkownikiem umowę. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć Konto Użytkownika rozwiązując z nim umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
   
 9. Konto użytkownika jest miejscem w którym ewidencjonowane są na bieżąco  wszystkie dane dotyczące operacji wykonywanych przez Użytkownika za pomocą Serwisu, a tym w szczególności: Transakcji, wpłat i wypłat Wadium, zakupu i sprzedaży Kredytów, oraz realizowanych Płatności.
   
 10. Rozwiązanie umowy pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem nie wpływa na ważność i skuteczność Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami. Jeśli w czasie trwania Umowy pomiędzy Użytkownikami, w szczególności zachowania Wadium nastąpiłoby rozwiązanie umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, umowa to pozostaje w mocy w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy pomiędzy Użytkownikami.
   
 11. Użytkownikiem może być również Organizacja. W takim przypadku Operator Serwisu dokona weryfikacji formalnej Organizacji w zakresie możliwości dopuszczenia jej do udziału w programie Pomocy Wzajemnej.
   
 12. Każdy z Użytkowników może zostać Uczestnikiem PPW za pośrednictwem wybranej Organizacji po uzyskaniu jej akceptacji,, w ten sposób, że zmieni swój Profil jako profil osoby chcącej wziąć udział w projekcie Pomocy Wzajemnej przez włączenie się w świadczenie przez  wybraną Organizację usług na rzecz innych Użytkowników. W celu dokonania zmiany profilu należy wysłać zgłoszenie do wybranej Organizacji korzystając z dostępnej w profilu opcji „Zgłoś udział w projekcie Pomocy Wzajemnej” lub dokonując zgłoszenia osobiście w wybranej Organizacji.

 

§ 4

REALIZACJA TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ USŁUG - „POMÓŻ PRACUJ WYPOŻYCZ”

 

 

 1. Serwis KTOPOMOŻE.PL umożliwia kompletną realizację potrzeb zarówno Zleceniodawców jak i Zleceniobiorców w zakresie przeprowadzenia Transakcji.
   
 2. Umowa o  wykonanie Usługi lub udostępnienie Materiału zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej, w drodze akceptacji (wybór opcji Akceptuję Umowę dostępnej w formularzu umowy) przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę zakresu i warunków określonych na podstawie Zlecenia Zleceniodawcy i Oferty Zleceniobiorcy w wygenerowanym elektronicznie formularzu Umowy. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą przed akceptacją modyfikować postanowienia Umowy w formularzu Umowy.Po akceptacji takich samych postanowień przez obie Strony Umowę uznaje się za zawartą. Zmiana Umowy jest niemożliwa. Zawarta Umowa może być rozwiązana tylko w uzasadnionym przypadku przez Operatora Serwisu na podstawie jednoczesnego zgodnego zgłoszenia przez obie strony Umowy wniosków o rozwiązanie Umowy – wybór opcji Unieważnienie umowy dostępnej w Serwisie przez zidentyfikowanego Użytkownika.
   
 3. Czynności Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy wymagane przed przystąpieniem do realizacji Transakcji:

  • Zleceniodawca: zarejestrowanie w Serwisie zlecenia określającego potrzeby Zleceniodawcy w zakresie świadczenia Usług. Aby zarejestrować Zlecenie Użytkownik powinien wybrać jedną z dostępnych opcji„Zgłoszenie potrzeby” dostępnych po zalogowaniu do Serwisu i wypełnić formularz Zlecenia wpisując dane w kolejne pola lub zaznaczając wybrane opcje udostępniane interaktywnie przez Serwis i zatwierdzenie wypełnionego formularza przez wybór jednej z dwóch opcji realizacji: „Kontakt ze Zleceniobiorcą”(wybór tej opcji uruchamia proces Automatycznego doboru ofert a następnie proces Transakcji) lub „Porównanie ofert” - dostępnych w formularzu Zlecenia.
  • Zleceniobiorca: zarejestrowanie w Serwisie Oferty określającej zakres usług świadczonych przez Zleceniodawcę oraz warunki ich świadczenia. Aby zarejestrować Ofertę Użytkownik powinien wybrać opcję „Zgłoszenie oferty” dostępną po zalogowaniu do Serwisu, i wypełnić formularz Oferty wpisując dane w kolejne pola lub zaznaczając wybrane opcje udostępniane interaktywnie przez Serwis i zatwierdzenie wypełnionego formularza przez wybór jednej z dwóch opcji realizacji: „Udostępnienie Oferty” lub „Porównanie Ofert” dostępnych w formularzu Zlecenia.

   
 4. Wybór opcji „Porównanie ofert” przy zatwierdzaniu formularza Zlecenia lub Oferty, nie powoduje rozpoczęcia Transakcji, ale uruchamia usługę Zapytanie tj. proces wyszukiwania ofert spełniających w najwyższym zakresie kryteria porównania. Wynikiem wyszukania Ofert jest zestawienie porównujące zakresy oraz warunki realizacji usług. Zestawienie to nie zawiera danych kontaktowych Zleceniobiorców, których oferty zostały wyszukane i porównane. Użytkownicy mogą filtrować wygenerowane zestawienie, przez wskazywanie dostępnych w formatce zestawienia kryteriów wg których Serwis ma ustawiać w zestawieniu kolejność poszczególnych Ofert.
   
 5. Użytkownik zalogowany jako Zleceniodawca po udostępnieniu przez Serwis zestawienia może wybrać dowolną liczbę Ofert (przez zaznaczenie dostępnego w każdej ofercie okienka oznaczonego słowem „Wybieram”)i uruchomić proces Transakcji ze Zleceniobiorcami którzy wystawili wybrane Oferty. Uruchomienie procesu Transakcji odbywa się przez wybór jednej z dwóch dostępnych opcji: „Kontakt ze Zleceniobiorcą” (Serwis rozpoczyna proces Transakcji przez komunikację ze Zleceniobiorcami, którzy wystawili wybrane Oferty) lub „Zakup danych Zleceniobiorcy” (Serwis udostępnia Zleceniodawcy dostęp do profili wybranych Zleceniobiorców zawierających dane kontaktowe, oraz wszystkie informacje które zamieścił o sobie i swojej działalności Zleceniobiorca).
   
 6. Użytkownik zalogowany jako Zleceniobiorca po udostępnieniu przez Serwis zestawienia Ofert może osobiście porównywać swoją Ofertę z innymi ofertami dostępnymi w Serwisie, lub przez wybór opcji: „Modyfikuj” dostępnej przy swojej Ofercie wygenerować rekomendacje modyfikacji swojej Oferty tak by zwiększyć prawdopodobieństwo zawierania transakcji z zachowaniem określonych przez Serwis optymalnych warunków świadczenia usług. Wygenerowane rekomendacje Zleceniobiorca może zaakceptować wybierając opcję „Akceptuj” lub odrzucić wybierając opcję „Odrzuć”.
   
 7. Wybór opcji „Kontakt ze Zleceniobiorcą” uruchamia proces Transakcji rozpoczynający się od wysłania komunikatu do wybranych Zleceniobiorców. W przypadku gdy przed uruchomieniem procesu Transakcji Zleceniodawca dokonał osobiście „Porównania ofert” i dokonał wyboru Ofert, Serwis wysyła komunikat do wszystkich Zleceniobiorców których Oferty zostały wybrane, w kolejności wyboru dokonanego przez Zleceniodawcę, w przypadku gdy przed uruchomieniem procesu Transakcji uruchomiony był proces Automatycznego doboru ofert, wysyłanie komunikatów następuje w kolejności zaczynając od Zleceniobiorcy, którego Oferta(zakres i warunki) w największym stopniu pokrywała się z zakresem i warunkami określonymi w Zleceniu. Komunikat umożliwia zapoznanie się Zleceniobiorcom ze Zleceniem oraz dostępnymi informacjami o Zleceniodawcy (w tym nawiązanie osobistego kontaktu ze Zleceniodawcą i szczegółowe omówienie – za pośrednictwem Serwisu lub poza Serwisem – możliwości realizacji Zlecenia), oraz wygenerowanie na podstawie danych zawartych w Zleceniu i Ofercie projektu Umowy na realizację Zlecenia.Generowanie projektu Umowy odbywa się przez wybór opcji Projekt umowy dostępnej w przesłanym komunikacie. Projekt umowy może być edytowany przez Zleceniobiorcę w zakresie udostępnionym przez Serwis, oraz zatwierdzony przez wybór opcji Akceptuję projekt umowy. Zleceniobiorca po zapoznaniu się ze Zleceniem i Projektem umowy, lub po przeprowadzeniu osobistego kontaktu ze Zleceniodawcą powinien potwierdzić podjęcie realizacji Zlecenia przez wybór opcji Akceptuję zlecenie lub rezygnację z realizacji Zlecenia przez wybór opcji Odrzucam zlecenie.Opcje dostępne są w udostępnianym Zleceniu.
   
 8. Wybór opcji Akceptuję zlecenie powoduje przesłanie Zleceniodawcy komunikatu który udostępnia Projekt umowy zaakceptowany przez Zleceniobiorcę oraz umożliwia nawiązanie osobistego kontaktu ze Zleceniobiorcą i szczegółowe omówienie – za pośrednictwem Serwisu lub poza Serwisem – możliwości realizacji Zlecenia. Projekt Umowy po wyborze opcji „Edytuj projekt umowy” może być edytowany przez Zleceniodawcę w zakresie udostępnionym przez Serwis, a następnie zatwierdzony przez wybór opcji „Akceptuję projekt umowy”. Serwis po każdej edycji i akceptacji Projektu umowy przesyła komunikat drugiej Stronie Transakcji oraz umożliwia jej edytowanie Projektu umowy lub zatwierdzenie go przez wybór opcji „Akceptuję projekt umowy”. W przypadku gdy obie Strony zaakceptują Projekt umowy, staje się on Umową zawarcia Transakcji.
   
 9. Zleceniobiorca może nie akceptować Projektu umowy zanim nie zrobi tego Zleceniodawca. W takim jednak przypadku Serwis pobiera opłatę za udostępnienie danych Zleceniodawcy. Zleceniobiorca musi zaakceptować Projekt Umowy w ciągu jednego dnia, jednak nie później niż na jeden dzień przed planowanym wykonaniem Umowy, chyba że z okoliczności lub charakteru świadczenia wynika, że zawarcie Umowy musi nastąpić wcześniej. W przypadku uchybienia temu terminowi oświadczenie (akceptacja) Zleceniodawcy wygasa, lecz może ponownie zaakceptować Projekt umowy po akceptacji Zleceniobiorcy. Pomimo zachowania terminów wskazanych powyżej Zleceniodawca może niezwłocznie odstąpić od Umowy, jeśli zbyt późna akceptacja przez Zleceniobiorcę mogła by negatywnie wpłynąć na wykonanie Umowy. Odstąpienie jest nieskuteczne, jeżeli Zleceniobiorca przystąpi do wykonania Umowy i poinformuje o tym Zleceniodawcę.
   
 10. Po zawarciu Umowy Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać Rozliczenia - zapłaty kwoty wskazanej w Umowie korzystając z udostępnionych w Serwisie metod płatności.
   
 11. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, (potwierdzonego w Serwisie)i zgłoszenia roszczenia przez drugiego Użytkownika będącego stroną tej Umowy, Użytkownik odstępujący od Umowy zobowiązany jest do zwrotu drugiemu Użytkownikowi uiszczonej przez niego kwoty Wadium.
   
 12. Zleceniobiorca jest zobowiązany i odpowiada wobec Zleceniodawcy za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Zleceniobiorcę.

 

§ 5

REALIZACJA TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ MATERIAŁÓW - „MATERIAŁ NA ŻĄDANIE” 

 

 1. Serwis umożliwia kompletną realizację potrzeb zarówno Zleceniodawców jak i Zleceniobiorców w zakresie udostępniania Materiałów (przeprowadzenie Transakcji). Transakcja jest inicjowana przez Zleceniodawcę i obejmuje: zamieszczenie oferty i materiału w Serwisie, wybór Oferty i Materiału, zawarcie Umowy zakupu Materiału, Rozliczenie pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą oraz udostępnienie Materiału. Transakcja jest przeprowadzana przez Serwis zgodnie z poleceniami Użytkowników.
   
 2. Umowa o udostępnienie Materiału zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Zawarcie Umowy udostępnienia Materiału następuje w formie elektronicznej, w drodze akceptacji  przez Zleceniodawcę zakresu i warunków określonych na podstawie zamówienia Materiału ze strony Zleceniodawcy i Oferty Zleceniobiorcy.. Zawarta Umowa może być unieważniona tylko w uzasadnionym przypadku przez Administratora Serwisu na podstawie jednoczesnego zgodnego zgłoszenia przez obie strony Umowy wniosków o unieważnienie Umowy zakupu.
   
 3. Czynności Zleceniodawcy w celu przystąpieniem do realizacji Transakcji: zarejestrowanie w Serwisie Zlecenia określającego potrzeby Zleceniodawcy w zakresie udostępnienia Materiału. Aby zarejestrować Zlecenie Użytkownik powinien  wybrać opcję : „Znajdź e- Materiał” (wybór tej opcji uruchamia proces automatycznego doboru ofert a następnie proces Transakcji) lub „Porównanie ofert” - dostępnych w formularzu Zlecenia.
   
 4. Czynności Zleceniobiorcy wymagane przed przystąpieniem do realizacji Transakcji: zarejestrowanie w Serwisie Oferty określającej zakres Materiału udostępnianego przez Zleceniodawcę oraz warunki udostępnienia, oraz zapisanie pliku zawierającego Materiał w formie elektronicznej. Aby zarejestrować Ofertę i zapisać plik z Materiałem Użytkownik powinien wybrać opcję „Dodaj materiał” dostępną po zalogowaniu do Serwisu, i wypełnić formularz Oferty wpisując dane w kolejne pola lub zaznaczając wybrane opcje udostępniane interaktywnie przez Serwis i zatwierdzenie wypełnionego formularza przez wybór  opcji ”Zapisz” dostępnej w formularzu Oferty.
   
 5. Wybór opcji „Wyszukaj materiały” przy zatwierdzaniu formularza Zlecenia, nie powoduje rozpoczęcia procesu transakcji, ale uruchamia proces wyszukiwania ofert spełniających w najwyższym zakresie kryteria porównania. Wynikiem wyszukania Ofert jest zestawienie porównujące zakresy oraz warunki udostępniania Materiału. Zestawienie ofert to nie zawiera danych kontaktowych Zleceniobiorców, których oferty zostały wyszukane i porównane. Użytkownicy mogą filtrować wygenerowane zestawienie, przez wskazywanie dostępnych w formatce zestawienia kryteriów wg których Serwis ma ustawiać w zestawieniu kolejność poszczególnych Ofert.
   
 6. Użytkownik zalogowany jako Zleceniodawca po udostępnieniu przez Serwis KTOPOMOŻE.PL zestawienia ofert może i uruchomić proces Transakcji ze Zleceniobiorcami którzy wystawili wybrane Oferty. Uruchomienie procesu Transakcji odbywa się przez wybór jednej z dwóch dostępnych opcji: „Pobranie Materiału” (Serwis udostępnia Materiał będący przedmiotem wybranej Oferty),  „Kontakt ze Zleceniobiorcą” (Serwis udostępnia dane Zleceniobiorców, którzy wystawili wybrane Oferty).
   
 7. Użytkownik zalogowany jako Zleceniobiorca może porównywać swoją Ofertę z innymi ofertami dostępnymi w Serwisie, oraz przez wybór opcji: „Edytuj” dostępnej przy swojej Ofercie wygenerować rekomendacje modyfikacji swojej Oferty tak by zwiększyć prawdopodobieństwo zawierania transakcji z zachowaniem określonych przez Serwis optymalnych warunków udostępnienia Materiału.
   
 8. Po zawarciu Umowy zakupu Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać Rozliczenia - zapłaty kwoty wskazanej w Umowie korzystając z udostępnionych w Serwisie metod płatności.
   
 9. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, (potwierdzonego w Serwisie) i zgłoszenia roszczenia przez drugiego Użytkownika będącego stroną tej Umowy, Użytkownik odstępujący od Umowy zobowiązany jest do zwrotu drugiemu Użytkownikowi uiszczonej przez niego kwoty Wadium.
   
 10. Zleceniobiorca jest zobowiązany i odpowiada wobec Zleceniodawcy za udostępnienie Materiału zgodnie z opisem, wynikającym z Oferty Zleceniobiorcy.

 

§ 6

REALIZACJA PROGRAMU POMOCY WZAJEMNEJ

 

 1. W ramach programu Pomocy Wzajemnej Użytkownikiem oferującym wykonanie usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Organizacja. Organizacja może wykorzystywać do wykonywania zadań określonych w projekcie Pomoc Wzajemna jedynie Użytkowników, będących osobą fizyczną, nieprowadzących działalności gospodarczej, zarejestrowanych w Serwisie i oznaczonych jako Uczestnik PPW (Programu Pomocy Wzajemnej).
   
 2. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej, w drodze akceptacji (wybór opcji Akceptuję Umowę dostępnej w formularzu umowy) przez Zleceniobiorcę, którym jest Organizacja i Zleceniodawcę zakresu i warunków określonych na podstawie Zlecenia Zleceniodawcy i Oferty Zleceniobiorcy w wygenerowanym elektronicznie formularzu Umowy. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą przed akceptacją modyfikować postanowienia Umowy w formularzu Umowy. Po akceptacji takich samych postanowień przez obie Strony Umowę uznaje się za zawartą. Zmiana zawartej Umowy jest niemożliwa. Zawarta Umowa może być rozwiązana tylko w uzasadnionym przypadku za pośrednictwem Operatora Serwisu na podstawie jednoczesnego zgodnego zgłoszenia przez obie strony Umowy wniosków o rozwiązanie Umowy – wybór opcji Rezygnacja porozumienie stron dostępnej w Serwisie przez zidentyfikowanych Użytkowników.
   
 3. Przepisy § 4 oraz § 5 w zakresie, w jakim dotyczą świadczenia usług stosuje się odpowiednio do świadczenia Usług w ramach programu Pomocy Wzajemnej.
   
 4. Do wykonywania świadczenia (Usługi) przez Organizację mogą zostać wyznaczeni jedynie zarejestrowani Użytkownicy, którzy są Uczestnikami PPW przypisanymi do Organizacji będącej stroną Umowy.
   
 5. Przystąpienie do programu Pomoc Wzajemna, odbywa się za pośrednictwem Serwisu przez dokonanie zgłoszenia przez Użytkownika obejmującego wskazanie Organizacji za pośrednictwem, której będzie uczestniczył w projekcie Pomoc Wzajemna – wybór opcji Zgłoś udział w projekcie Pomocy Wzajemnej. Dokonanie zgłoszenia przez Użytkownika, oraz akceptacja tego zgłoszenia przez Organizację – przez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości e-mail zawierającej ww. zgłoszenie, wysłanej do Organizacji - oznaczazawarcie porozumienie o wykonywanie świadczeń  wolontarystycznych.Zakres i sposób realizacji tych świadczeń będzie określony w Ofertach wystawionych przez Organizację oznaczonych jako Pomoc Wzajemna, przypisanych do Konta Użytkownika, oraz zawartych na podstawie tych Ofert Umowach.
   
 6. Organizacja, może wskazać osobę, która powinna wykonać Usługę spośród Podopiecznych danej Organizacji. Wskazanie nie jest wiążące.
   
 7. Organizacja, w przypadku braku możliwości wykonania Usługi niezależnie od jej woli, może ubezskutecznić Umowę w ten sposób, że przed terminem jej wykonania poinformuje drugą Stronę o tym fakcie.
   
 8. Po zawarciu Umowy w ramach Serwisu odpowiedzialność za realizację Usługi ponosi Organizacja. W przypadku, w którym realizacja Usługi następuje pod tytułem darmym (bez wynagrodzenia)Organizacja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez Uczestników PPW.
   
 9. Usługa może zostać wykonana odpłatnie, jednak, jeśli Organizacja wykonuje ją w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego, jest zobowiązana przeznaczyć całość otrzymanych za usługę środków na cele statutowe.
   
 10. Program Pomocy Wzajemnej jest realizowany na podstawie Regulaminu Programu Pomoc Wzajemna

§7

ROZLICZENIA NALEŻNOŚCI

 

 1. Korzystanie z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, w zakresie wykonywania operacji nie stanowiących zaciągnięcia zobowiązań finansowych zgodnie z pkt. 6.2 jest bezpłatne. Dokonywanie za pośrednictwem Serwisu operacji stanowiących  zaciąganie przez Użytkowników zobowiązań finansowych wobec Operatora Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem jest płatne wg stawek określonych w Cenniku. Od dnia 01.01.2014 r. do odwołania korzystanie z usług serwisu jest bezpłatne tj. każdy użytkownik otrzymuje odnawiany co miesiąc bezpłatny pakiet 100 kredytów. Dokonywanie za pośrednictwem Serwisu operacji stanowiących zaciąganie przez Użytkowników zobowiązań finansowych wobec innych Użytkowników Serwisu, zgodnie z niniejszym Regulaminem (w szczególności korzystanie z usługi Wadium) może być powiązane z korzystaniem z usług zewnętrznych.
   
 2. Operacje powodujące zaciągnięcie zobowiązań finansowych wobec Operatora Serwisu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu: 

  • jako Zleceniodawca to: zakup dostępu do Profili Zleceniobiorców.
  • jako Zleceniobiorca to: zakup dostępu do danych Zleceniobiorców, Zawarcie Umowy, Rozliczenie za pośrednictwem Serwisu zobowiązań wynikających z Umowy.

   Operacje powodujące zaciągnięcie zobowiązań finansowych wobec innych Użytkowników Serwisu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu:
    
  • jako Zleceniodawca to: wysłanie Zlecenia do Zleceniobiorców przez wybór opcji „Kontakt ze Zleceniodawcą” z zaznaczoną opcją „Akceptacja realizacji” oraz zadeklarowaną kwotą „Wadium” , akceptacja Projektu umowy otrzymanego od Zleceniobiorcy, lub akceptacja Projektu umowy po wprowadzeniu zmian przez Zleceniodawcę.
  • jako Zleceniobiorca to: zarejestrowanie Oferty z zaznaczoną opcją „Akceptacja realizacji” oraz zadeklarowaną kwotą „Wadium” przez wybór opcji „Udostępnienie Oferty”, deklaracja realizacji Zlecenia przez wybór opcji „Biorę zlecenie”, akceptacja Projektu umowy otrzymanego od Zleceniodawcy, akceptacja Projektu umowy po wprowadzeniu zmian przez Zleceniobiorcę.

   
 3. Zobowiązania finansowe pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, mogą być Rozliczane w formie Płatności dokonywanych przez Użytkownika, za pomocą jednej z wybranych metod płatności wskazanych na stronie lub w formie wykupu przez Użytkownika Kredytu i obciążania przez Operatora Kredytu Użytkownika po zaciągnięciu przez Użytkownika zobowiązania finansowego wobec Operatora. Zobowiązania finansowe pomiędzy Użytkownikiem a Użytkownikiem, mogą być Rozliczane w formie Płatności dokonywanych przez Użytkownika, za pomocą jednej z wybranych metod płatności.
   
 4. Kredyty można nabywać: jako bonus od Operatora za spełnianie określonych warunków korzystania z Serwisu oraz w drodze zakupu od Operatora. Użytkownik może dokonać zakupu dowolnej liczby Kredytów, wybierając opcję „zakup” Kredytów dostępnej w koncie Użytkownika, za pomocą jednej z wybranych metod płatności wskazanych na stronie Serwisu. Kredyty mogą zostać wykorzystane jedynie do Rozliczeń z Operatorem na płatności za operacje płatne w Serwisie. Dokonywanie Rozliczenia z innym Użytkownikiem z wykorzystaniem Kredytów nie jest możliwe. W przypadku, gdy kwota dokonanej przez Użytkownika wpłaty na zakup Kredytów nie jest zgodna z kwotą zadeklarowaną w zamówieniu, w pierwszej kolejności pokrywane są zobowiązania wynikające z tytułu zakupu Kredytów, a pozostała kwota zostanie zaliczona do Depozytu na potrzeby usługi Wadium. Serwis nie dokonuje samodzielnie zwrotu środków w przypadku niezgodności otrzymanej kwoty z zamówieniem. W przypadku, gdyby kwota nie była wystarczającą na zakup zadeklarowanej liczby Kredytów, liczba przekazanych Kredytów zostanie proporcjonalnie obniżona do wysokości wpłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
   
 5. Użytkownik może dokonać Rozliczenia z innym Użytkownikiem z tytułu wykonania Umowy, za pomocą jednej z wybranych metod płatności wskazanych na stronie Serwisu, lub za pośrednictwem Serwisu (Płatności przez Serwis), na podstawie Umowy przekazu, przez wypłacenie temu Użytkownikowi przez Operatora określonej w Umowie kwoty oraz potrącenie jej z kwoty przekazanej przez Użytkownika udzielającego polecenia przekazu Operatorowi do Depozytu.
   
 6. Serwis pozwala na łączną realizację Rozliczeń w formie Płatności przez Serwis, do wysokości kwoty przekazanej przez Użytkownika udzielającego polecenia przekazu Operatorowi do Depozytu. W celu dokonania rozliczenia w formie Płatności przez Serwis, Użytkownik wybiera na formularzu płatności opcję Płatność przez Serwis. Rozliczenie po wybraniu opcji Płatność przez Serwis jest realizowane zgodnie z pkt. 7. Wybór lub akceptację Rozliczenia w formie Płatności przez Serwis Użytkownik może dokonać także przez zaznaczenie opcji „Płatność przez Serwis” dostępnej w formularzu Zlecenia oraz formularzu Oferty.
   
 7. W ramach usługi Płatność przez Serwis po Zawarciu Umowy o świadczenie Usługi lub Udostępnienie Materiału Zleceniodawca przelewa na rachunek Operatora jako Depozyt kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia, które jest zobowiązany do zapłaty z tytułu wykonania tej Umowy (nie jest wymagane gdy saldo wolnych środków przekazanych Operatorowi do Depozytu jest równe lub większe od równowartości tego wynagrodzenia).Informację o otrzymaniu wpłaty Serwis udostępnia Zleceniobiorcy. Po wykonaniu Zlecenia Zleceniobiorca zaznacza w Serwisie fakt wykonania Umowy o świadczenie Usługi lub Udostępnienie Materiału. Serwis udostępnia Zleceniodawcy informację o zgłoszeniu przez Zleceniobiorcę faktu wykonania Umowy (w serwisie oraz przez email). Serwis dokonuje wypłaty środków Zleceniobiorcy w przypadku potwierdzenia wykonania Umowy o świadczenie Usługi lub Udostępnienie Materiału przez Zleceniodawcę lub w przypadku, gdy nie zgłosi on zastrzeżeń co do realizacji Umowy w ciągu 3 kolejnych dni od zgłoszenia przez Zleceniobiorcę prawidłowego wykonania Umowy.W przypadku, gdy Zleceniodawca zgłosi, że Umowa o świadczenie Usługi lub Udostępnienie Materiału przez Zleceniobiorcę nie została wykonana lub została wykonana nienależycie środki pozostaną zablokowane w Depozycie do czasu porozumienia przez Strony Umowy co do dalszych rozliczeń (potwierdzenie wykonania lub nie wykonania, obniżenie wynagrodzenia) w formie aneksu do Umowy lub do czasu otrzymania stosowanego rozstrzygnięcia prawnego (prawomocnego orzeczenia sądu) przedmiotowego sporu, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
   
 8. Należności z tytułu Wadium rozliczane są wyłącznie w formie Płatności przez Serwis.Wolne środki zgromadzone w Depozycie Użytkownika (nie stanowiące zabezpieczenia rozliczenia z tytułu zawartych Umów) mogą być zwrócone na rachunek bankowy Użytkownika po zgłoszeniu przez Użytkownika takiego zlecenia za pośrednictwem formularza dostępnego w koncie Użytkownika, przy czym kwota zlecenia nie może być niższa niż 10 PLN (słownie: dziesięć złotych), za wyjątkiem sytuacji gdy zlecenie dotyczy likwidacji Konta Użytkownika.
   
 9. Użytkownik może dokonać Rozliczenia z innym Użytkownikiem z tytułu zawarcia Umowy, w formie Płatności online, poprzez wybór opcji „Płatność online”, która służy do ułatwienia realizacji płatności poza Serwisem.
   
 10. Obsługę płatności online udostępnianych w ramach Serwisu prowadzi Agent rozliczeniowy.
   
 11. Płatności online za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego przez Agenta rozliczeniowego mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności online.
   
 12. Użytkownik, po zaakceptowaniu Umowy w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego bankiem. W ten sposób przekazywane są również niezbędne do obsługi płatności dane podane przez Użytkownika w związku z realizacją Rozliczenia.
   
 13. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Agenta rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności online, płatność może nie zostać zrealizowana.
   
 14. Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja płatności.
   
 15. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności online powinny być kierowane bezpośrednio do Agenta rozliczeniowego na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem Agenta rozliczeniowego dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
   
 16. Serwis udostępnia informacje o przychodach i kosztach wynikających z dokonanych rozliczeń z tytułu Umów zawartych przez Serwis,.

 

§ 8

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Operator obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie, w szczególności za wygenerowanie i udostępnienie Użytkownikom Umowy w formie elektronicznej.
   
 2. Operator zapewnia, że zawarte w Umowie dane są wygenerowane na podstawie Zlecenia Zleceniodawcy oraz Ogłoszenia Zleceniobiorcy, oraz dokonanych i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę zmian i gwarantuje, że Umowa zostanie udostępniona zarówno Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy oraz będzie stanowiła podstawę do realizacji zobowiązań pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą wynikających ze zrealizowanej przez Serwis Transakcji.
   
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez Zleceniobiorcę świadczenia objętego Umową bądź niewykonanie tego świadczenia z innych przyczyn, niż błąd Operatora w wygenerowaniu Umowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Usług i Materiałów, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
   
 4. Użytkownik odpowiada za realizację zobowiązań powstałych w wyniku dokonywanych przez niego za pośrednictwem Serwisu operacji, w szczególności w zakresie prawidłowego wykonania Umowy. Serwis umożliwia zabezpieczenie i rozliczenie zobowiązań pomiędzy Użytkownikami, którzy zawarli Umowę,przez usługę Wadium umożliwiającą zabezpieczenie realizacji zobowiązań wynikających z umowy kwotą pieniężną określoną przez Użytkownika w Umowie, wypłacaną w przypadku niewykonania Umowy, co nie wyklucza dochodzenia roszczeń przewyższających tą kwotę na zasadach ogólnych lub ustalonych przez Zamawiającego i Zleceniobiorcę w zawartej Umowie.
   
 5. Użytkownik chcący zapewnić drugiej stronie dodatkową gwarancję umowną w wypadku określonym w ustępie powyższym, na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Regulaminie, może wyznaczyć Operatora jako depozytariusza, który będzie przechowywał środki przekazane przez Użytkownika. Wyznaczenie to odbywa się przez zaznaczenie opcji „Usługa Wadium” dostępnej w Koncie Użytkownika lub w formularzu Oferty / Zlecenia. Przekazanie środków na konto Operatora może być realizowane przez Użytkownika: jako wpłata ogólna celem późniejszego użycia ich do zabezpieczania przyszłych Umów Użytkownika, lub jako wpłata szczegółowa w związku z zabezpieczeniem wskazanej Umowy. Wyznaczenie przez Użytkownika Operatora na depozytariusza wraz z przekazaniem przez Użytkownika środków na konto Operatora oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Umowy depozytu. Powierzone środki mogą być zwrócone przez Operatora Użytkownikowi jedynie na skutek wypowiedzenia Umowy depozytu, przez odznaczenie opcji „Usługa Wadium”, przy czym nie będzie to możliwe w trakcie realizacji przez Użytkownika Umowy objętej usługą Wadium.Zwrot sumy Wadium następuje z uwzględnieniem dokonanych potrąceń z tytułu przekazanych, na podstawie Umowy przekazu kwot wynagrodzenia lub kar umownych.
   
 6. W czasie trwania Umowy depozytu, Użytkownik może udzielić Operatorowi polecenia (w formie Umowy przekazu), aby w określonym wypadku:

  • na skutek zgłoszenia roszczenia,
  • nadejścia terminu zapłaty należności za realizację Umowy, na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Regulaminie,

   Operator był uprawniony, odpowiednio do:
  • zwolnienia Użytkownika dającego gwarancję Wadium z obowiązku spełnienia roszczenia o zapłatę kary umownej wobec Użytkownika będącego drugą stroną Umowy, należnego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
  • zapłaty należności  z tytułu realizacji Umowy, przez wypłacenie temu Użytkownikowi określonej w Umowie kwoty oraz potrącenie jej z kwoty przekazanej przez Użytkownika udzielającego polecenia przekazu Operatorowi do Depozytu.

   Zawarcie Umowy z innym Użytkownikiem z jednoczesnym zaznaczeniem w tej Umowie gwarancji Wadium oraz odpowiednio:
  • wskazaniem warunków zapłaty kary umownej i wysokości kwoty kary umownej,
  • wskazanie w sposobie zapłaty „Rozliczenie przez Serwis”

   oznacza zawarcie z Operatorem Umowy przekazu.
   
 7. Serwis realizuje zobowiązania z tytułu Umowy przekazu zgodnie z Regulaminem, z ograniczeniem do środków przekazanych Operatorowi do Depozytu. W przypadku próby udzielenia przez Użytkownika Operatorowi polecenia przekazu na kwotę przekraczającą saldo środków przekazanych Operatorowi do depozytu, Serwis zasygnalizuje Użytkownikowi konieczność podwyższenia kwoty zdeponowanych środków oraz zrealizuje polecenie przekazu do kwoty Depozytu.
   
 8. Użytkownik może dochodzić od innego Użytkownika roszczeń wynikających z zawartej za pośrednictwem Serwisu Umowy,do wysokości kwoty ustalonego Wadium Użytkownika, z którym została zawarta Umowa, przez wybór opcji „Zgłoszenie roszczenia” dostępnej w Umowie.  Zgłoszenie roszczenia jest obsługiwane zgodnie z trybem Postępowania roszczeniowego opisanym poniżej.

 

§ 9

GWARANCJA I POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

 

 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i możliwość korzystania z Usług.
   
 2. W każdym przypadku awarii (niedostępności możliwości korzystania z Usług) Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
   
 3. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

§ 10

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownik może zgłaszać do Operatora reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania Serwisu (w szczególności wygenerowania i udostępnienia Umowy), za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie, lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres:
  kontakt@ktopomoze.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: U.C.M. Sp. z o.o., 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 139/143, Lok. 23 z dopiskiem „REKLAMACJA KTOPOMOŻE.PL”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer Umowy lub numer Zlecenia lub numer Oferty bądź inne dane pozwalające na identyfikację operacji, której reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
   
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji lub, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   
 3. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. Decyzja Operatora w zakresie rozpoznawanej reklamacji jest ostateczna. 
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej jako „Konsument”).
  1) Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2) Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  3) Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem Umowy;
  4) Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
  5) Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  6) Użytkownik może skorzystać z platformy pozasądowego rozstrzygania sporów znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr

 

§ 11

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ LUB ZLECENIODAWCĘ UMOWY (POSTĘPOWANIE ROSZCZENIOWE)

 

 1. Użytkownik może zgłaszać drugiemu Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu roszczenia z tytułu zawartej Umowy za pomocą formularza „Zgłoszenie roszczenia” dostępnego w formularzu Umowy. Roszczenie powinno zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta oraz numer Umowy. Roszczenie powinno zawierać załączony obraz dokumentacji potwierdzającej zasadność roszczenia. Operator zapewnia użytkownikom obsługę roszczeń zgodnie z Regulaminem dla Umów zabezpieczonych usługą Wadium do wartości roszczenia nie przekraczającej kwoty Wadium. Roszczenia Użytkowników o wartości przekraczającej wysokość Wadium powinny być składane bezpośrednio do Użytkownika, którego dotyczą.
   
 2. Jeżeli podane w roszczeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed obsługą roszczenia, zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym w Regulaminie zakresie.
   
 3. Roszczenia są obsługiwane standardowo w terminie 14 dni od daty zgłoszenia prawidłowo złożonego roszczenia zgodnie z Regulaminem - w formie: weryfikacji kompletności zgłoszonego roszczenia, przekazania treści roszczenia Użytkownikowi, którego ono dotyczy w celu jego weryfikacji i uruchomienia usługi Wadium – w formie realizacji złożonego przez tego Użytkownika w ramach zawartej Umowy zlecenia przekazania wskazanej kwoty Wadium(kary umownej) z Depozytu tego Użytkownika, na Depozyt Użytkownika, który złożył kompletne zgodnie z Regulaminem roszczenie, zgodnie z poniższym schematem:

  • W przypadku gdy, po wszczęciu postępowania roszczeniowego, Operator stwierdzi, że zgłoszenie roszczenia jest kompletne (zgodne z Regulaminem), wzywa użytkownika, przeciwko któremu zgłoszono roszczenie do wyrażenia swojego stanowiska w sprawie;
  • Użytkownik, przeciwko któremu zgłoszono roszczenie, jest uprawniony do wyrażenia swojego stanowiska w przedmiocie zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty poinformowania go o wszczęciu postępowania roszczeniowego’
  • Bezskuteczny upływ wskazanego terminu lub zwrotna informacja uznająca kwotę roszczenia stanowią podstawę do uznania roszczenia i przekazania Wadium na Depozyt wierzyciela. Inna treść informacji, zawierająca zarzuty wobec drugiej strony (np.: z tytułu niewłaściwego wykonania umowy) uniemożliwia przekazanie kwoty Wadium. Wadium w takim przypadku pozostaje zablokowane na Depozycie dłużnika, aż do chwili złożenia oświadczenia zwalniającego przez Użytkownika, będącego wierzycielem lub uzyskania przez niego prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej wraz z oświadczeniem o prawdziwości tego wyroku i jego bezpośrednim związku z umową zawartą w Serwisie. Operator informuje o fakcie przekazania Wadium na Depozyt wierzyciela drugiego z użytkowników;
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek zastosowania się do niniejszego paragrafu, chyba że szkody te wynikły z rażącego niedbalstwa lub umyślności Operatora.
   
 4. W przypadkach otrzymania przez Serwis:

  • złożonych za pośrednictwem Serwisu zgodnego oświadczenia Stron o nieprawidłowym wykonaniu Umowy zawierającego kwotę Wadium, która ma być wypłacona Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy,
  • złożonego za pośrednictwem Serwisu przez Zleceniodawcę wniosku o wypłatę Wadium z powodu nieprawidłowego wykonania Umowy potwierdzonego orzeczeniem sądu stwierdzającą nieprawidłowe wykonanie Umowy przez Zleceniobiorcę/Zleceniodawcę.   

   jako wykonanie usługi Wadium Operator wypłaci Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy, kwotę zdefiniowanego dla tej konkretnej Umowy zabezpieczenia (karę umowną).
   
 5. Procedura powyższa nie przysługuje drugiej Stronie Umowy z Organizacją, jeśli Umowa była zawarta pod tytułem darmym (bez wynagrodzenia).

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji oraz Polityką prywatności  - Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie  i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: www.ktopomoze.pl/regulations , Polityka prywatności oraz Polityka bezpieczeństwa informacji prowadzona przez Administratora dostępna jest pod adresem: www.ktopomoze.pl/privacy-policy/. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą e-mail.
   
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu.
   
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem lub w formularzu rejestracyjnym.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 7. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polski .